pragarai

pragarai
pragaraĩ sm. pl. (3b) bažn. vieta, kur buvusios teisiųjų žmonių vėlės, laukdamos Kristaus atėjimo: Kąg padarė ižganytojas ..., kad nužengė pragaruosn? DK36. Nužengė ing prãgarus DK23.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • pragaras — prãgaras sm. (3b), (1) Dk 1. SD247, P, I, M.Valanč, D.Pošk bažn. tikinčiųjų įsivaizdavimu amžinų kančių vieta po mirties: Tarsi visos pragaro dvasios išlindo iš urvų, suskrido tarp kalnų ir dabar kaukia, švilpia ir juokias J.Bil. Man ir pragare… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • geras — 1 gẽras, à (nom. pl. gerì, gẽrūs) adj. (4) 1. meilus, malonus; gailestingas; nepiktas: Mano tėvas labai gẽras, retai pyksta Rg. Gẽras mano brolis, pavėžino rogėm Ldvn. Mamutė būtum gerà, kad šabalbonų pamerktum rytojui Pc. Nebijok, nekąs,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kišti — kìšti, a, o ( ė) tr. K; R 1. dėti į ką ankštą, kimšti, murdyti, grūsti: Kìšk į kišenių sūrį J. Duoną kept ar ką džiovint į kakalį (krosnį) kiša K.Donel. Nekìšk šaukšto į svetimą puodą BŽ249. Raktas ne tas, netinka, o vis dėlto kiša [į spyną]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • namai — namaĩ sm. pl. (4) 1. SD21 žr. namas 1: Vyresnysis brolis paėmė namus, antrasis – klėtį, o kvailiui davė gurbelį su veršeliu J.Jabl. Pro namų stogą retai kada prasiskverbdavo ramus dūmas P.Cvir. Jo namaĩ dvidešim metrų nuo kelio Vlkv. Namaĩ in… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • numai — numaĩ sm. pl. (4) žr. namai: 1. Gražius numùs pasistatė Als. Nu numų iki numų vaikščio[ja] ŽCh25. ^ Nėr numų be dūmų (kiekvienoje šeimoje būna nesklandumų) Akm. 2. Iš numų̃ buvau išejęs biškį pasimankštint MitI71. Gali nė į namus nebepareiti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pajaunikis — sm. pajaunys: Atvažiuoja pajaunikiai gražiai giedodami LTR(Gdr). Pajaunikiai pragarai, kas pakliuvo, tas gerai (bet ką suvalgo) (d.) Švnč …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakliūti — intr. 1. atsidurti kokioje padėtyje: Girios gilumoje šiurpulingai cypė šermuonėlis, pakliuvęs į lūšies nagus A.Vien. Pakliuvaĩ, paukšteli, į mano nagus! Ėr. Musė zyzė, pakliuvusi voratinklin rš. | Kalėjiman pakliūt daug durų, o išeit – vienos Ut …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paskandos — pãskandos sf. pl. (3b) bažn. pragarai: Paskandosna nužengusi, kiek te džiaugsmo dūšioms pridarė! Gmž. Ėjo paskandosna lankyti dūšias ir vesti danguosna brš. Nužengė paskandosnu AK28. ^ Eik sau paskandosna! Aln …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažemė — pažemė̃ sf. (3b) žr. pažemys: 1. Į vakarą turbūt lietaus bus: kregždės tik laksto pačioj pažemė̃j Srv. Pažemėse tyras oras gaivina prš. Nėra nei tokio vėjo kaip pažemėse Mš. Lėktuvai praskrido pažeme rš. Pučia vėjas pãžeme NdŽ. Debesys lekia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peklos — ×pẽklos sf. pl. pragarai: Į peklas nužengti N. Linksma esti labai ši diena, kurio[je] Dievo sūnus žengė peklosna Mž91. Nužengė ing pragarus (paraštėje ing peklas) DK23. Nužengė peklosna BPII189, MPVI, Vln18 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”